GDPR & Personuppgiftshantering

POLICY FÖR PERSONUPPGIFTSHANTERING

INLEDNING OCH SYFTE

Syftet med denna policy är att säkerställa att [vi] hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

TILLÄMPNING OCH REVIDERING

RFSL Linköping’s styrelse ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.

Policyn ska fastställas av RFSL Linköping’s styrelse minst en gång per år och uppdateras vid behov.

RFSL Linköping’s styrelse är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Denna policy är tillämplig för föreningen, medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

ORGANISATION OCH ANSVAR

RFSL Linköping’s styrelse har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. RFSL Linköping’s styrelse får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person i föreningen.

Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR

Begrepp Betydelse
Personuppgift En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Registrerad Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.
Personuppgiftsbehandling En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer
Laglighet
Ändamålsbegränsning
Uppgiftsminimering
Korrekthet
Lagringsminimering
Integritet och konfidentialitet
För följande behandlingar [tex mejlhantering internt resp. externt etc] gäller särskilt följande […]
Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i Behandlingsregistret
Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen
Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till RFSL Linköping. RFSL Linköping ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.
Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart